about 4


Fiscale attesten (België) en ANBI-status (Nederland)


BIA is sedert 2008 gemachtigd om in België fiscale attesten uit te schrijven voor zuivere giften die rechtstreeks op de BIA-België rekening gestort worden. Privépersonen of bedrijven met KBO nummer kunnen een gift doen. De fiscale aftrek hiervoor geldt reeds vanaf €40. Inwoners van Nederland kunnen sinds 2017 ook een fiscaal voordeel genieten nu we de ANBI- status verkregen hebben!

Born in Africa verkreeg in 2008 reeds de machtiging om fiscale attesten uit te schrijven voor donaties van 40euro en meer per jaar. BIA kreeg telkens verlenging van deze machtiging, en laatst wel tot 2027. Aan alle peetouders wordt jaarlijks automatisch een attest toegestuurd.

BIA-België verkreeg voor Nederland op 1 januari 2017 de ANBI-status. Hierdoor kunnen privépersonen zowel als zakelijke organisaties bij hun jaarlijks belastingaangifte een fiscaal voordeel bekomen. Ze dienen hiervoor zelf het bewijs, op aanvraag van hun belastingdienst, te leveren. Er wordt evenwel een onderscheid gemaakt tussen een eenmalige gift, waarvoor het geschonken bedrag groter dient te zijn dan de minimumdrempel van 1% van het verzamelinkomen, terwijl voor een volledige belastingaftrek bij periodieke giften, vooraf een vastlegging tussen de schenker en BIA vereist is voor minsten 5 jaar, via een door de belastingdienst aanbevolen formulier.

Sponsors afkomstig van het Verenigd Koninkrijk kunnen bovendien ook in aanmerking komen voor een belastingsvoordeel via Gift Aid voor alle donaties gedaan in het VK.

BIA publiceert op transparante wijze over zijn werking in de betrokken achtergestelde gebieden in de streek van Plettenberg Bay. Elke euro door de peetouders gestort, wordt effectief en integraal besteed aan hun peetkinderen en aan de studenten van het BIA-programma. Alle andere kosten worden door bijkomende donaties en sponsoring gedekt. De eigenlijke werkingskosten bedragen slechts 3% van het totale werkingsbedrag.
Alle bestuursleden en vrijwilligers werken onbezoldigd.

Haal Uw fiscaal voordeel bij BIA.

Wilt u als peetouder/sponsor/donateur dat het fiscaal voordeel (45%) van de gift die U aan BIA toeken(t)de ook automatisch afgetrokken wordt bij uw online belastingaangifte via Taks-on-web, dan dient u uw Nationaal Nummer (NN of rijksregisternummer) door te geven aan onze penningmeester en wel op volgend mailadres Christine.lernout@outlook.com.
Op het inschrijvingsformulier voor een peetouderschap dient dit NN ook ingevuld te worden. In het geval van een gift via overschrijving van een gezamenlijke rekening, moet u aan BIA de gegevens van slechts één persoon bezorgen. De belastingvermindering zal ook van toepassing zijn op uw echtgenoot of wettelijk samenwonende partner.
BIA is formeel gemachtigd door de FOD FIN om uw NN met dit doel op te vragen en door te geven aan de fiscus, het gaat dus niet om een toegangsmachtiging. Reden om dit te vragen is de eenduidige toewijzing van de attesten en de fiscale korting.. NN (Nationaal Nummer/rijksregister) nodig voor automatische fiscale aftrek!

De weerslag van de dagelijkse inzet van het BIA-team ter plaatse in Zuid-Afrika weerspiegelt zich dan ook in volgende documenten